مرحله کشوری

مسابقات ملی مهارت

ثبت‌نام

۳۱ شهرویور ۱۳۹۹

مرحله استانی

مرحله جهانی

مسابقات جهانی مهارت

۱

۲