مهارت مهارشدنی نیست! یادگیری مهارت‌های جدید، رویاهای جدید می‌سازد و بی‌گمان امکان شکوفایی‌تان را فراهم می‌کند.

موارد زیر از مزیت‌های شرکت در مسابقات ملی مهارت است:

  • ارتقای کارنامه‌ی حرفه‌ای و افزایش فرصت‌های شغلی
  • کسب امتیاز در سربازی دانش‌بنیان
  • شرکت در اردوهای آموزشی آمادگی برای مسابقات جهانی
  • جوایز نقدی ارزشمند با کسب مدال
  • فرصت آشنایی با جوانان متخصص از سراسر جهان و شبکه‌سازی

اشتیاق‌ات را دنبال کن و از دایره‌ی امن‌ات خارج شو؛ موفقیت بیرون از این دایره است. مهارت اعتمادبه‌نفس می‌سازد، اجتماعِ پیرامون حرفه‌ی ما را تقویت می‌کند و اقتصاد را رونق می‌بخشد.